Bedrijven en zonnepanelen

Onder invloed van de energiecrisis en verschillende subsidies van de overheid hebben niet alleen particulieren, maar ook bedrijven massaal PV installaties (zonnepanelen) op daken laten plaatsen om te verduurzamen, kosten te besparen maar soms ook als bron van inkomsten. Dit leidt tot nieuwe risico’s en vragen. Wie is er aansprakelijk voor de kosten bij schade aan, of veroorzaakt door, een PV installatie? Welke verzekering biedt daarvoor dekking? In dit artikel bespreken wij in vogelvlucht welke risico’s er zijn voor bedrijven met betrekking tot PV installaties en welke rol wij als assurantieadviseur kunnen spelen in dit complexe vraagstuk.

Wie is eigenaar?

De eigenaar van het dak is lang niet altijd ook de eigenaar van de PV installatie. Regelmatig verhuren bedrijven en staleigenaren hun dak aan bijvoorbeeld energiemaatschappijen en investeringsbedrijven. In een dergelijke situatie moet er een recht van opstal op de PV installatie worden gevestigd om te voorkomen dat de eigenaar van het gebouw van rechtswege (dit wordt natrekking genoemd) ook eigenaar wordt van de PV installatie.

Huurders die een PV installatie laten plaatsen kunnen hiervoor een verzekering afsluiten door middel van een zakelijke opstalverzekering. Wordt de PV installatie geleaset, dan ligt de aansprakelijkheid voor schade mogelijk bij de eigenaar van de installatie en draagt deze zorg voor het afsluiten van de verzekering.

De eigendomsconstructie is dus een belangrijk aandachtspunt voor de juiste afstemming van de verzekeringen.

Toenemende risico’s

Door grote PV installaties op daken van bedrijfsgebouwen zien verzekeraars het risico op brand en onveilige dakconstructies toenemen. Als er eenmaal brand ontstaat, dan is deze vaak lastig te blussen. De brandweer kan pas aan de slag als de installatie is uitgeschakeld. En als er brand uitbreekt in de buurt van brandbaar isolatiemateriaal, dan is al snel sprake van een totaalschade.

Scios Scope inspectie

Veel verzekeraars vragen om een constructieberekening en stellen voorwaarden aan de installatie van de constructie. Sinds 1 januari 2023 verplichten de meeste verzekeraars een inspectie; de Scios Scope inspectie. Dit is een certificeringsregeling voor de inspectie van nieuwe en bestaande PV installaties. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft het voornemen om per januari 2024 de Scope 10 en Scope 12 keuring in ieder geval verplicht te stellen voor veestallen met PV installaties met het doel stalbranden zoveel mogelijk te voorkomen.

Omgevingsschade

PV installaties vormen niet alleen een risico voor het gebouw en alles in het gebouw waarop de panelen liggen, maar ook voor de omgeving van het gebouw. Deeltjes van de panelen worden bij brand verspreid. Het opruimen daarvan brengt niet zelden aanzienlijke kosten met zich mee. Uit de polisvoorwaarden moet blijken of deze opruimingskosten worden vergoed onder de verzekering van de eigenaar van de PV installatie of onder de verzekering van de eigenaar van het gebouw. Ook hier speelt een bijzonder risico bij PV installaties op daken van agrarische bedrijven. Gewassen op omliggende percelen kunnen mogelijk niet worden geoogst vanwege het risico op schade bij de verwerking van gewassen met glasdeeltjes en koeien kunnen, vanwege het risico op maagbloedingen, niet grazen op grasland met glasdeeltjes.

Opruimingskosten

Wanneer opruimingskosten zijn meeverzekerd op een gebouwenverzekering, dan zijn vaak alleen de kosten voor het eigen perceel of dat van de direct aangrenzende percelen verzekerd. Maar het komt voor dat de deeltjes kilometers ver worden verspreid. De kosten voor het opruimen daarvan zijn dan niet zonder meer gedekt. Het kan dus zeker een overweging zijn om opruimingskosten voor een groter gebied mee te verzekeren of afzonderlijk te verzekeren op een milieuschadeverzekering.

Wijze van bevestiging

Voor schuine daken geldt dat zonnepanelen vastgeschroefd aan het dak moeten zijn om meeverzekerd te zijn op een gebouwenverzekering. Zonnepanelen die ‘los’ op een dak liggen, zijn hierop niet altijd meeverzekerd. Dit is vaak het geval op platte daken waarop zonnepanelen niet aan het dak worden bevestigd, maar op het dak geplaatst zijn met stellages. Afhankelijk van de verzekeraar kunnen niet vast bevestigde, maar met ballast verzwaarde panelen, worden meeverzekerd. De benodigde zwaarte is afhankelijk van verschillende factoren en dient te zijn berekend door een professionele partij. Ook zonnepanelen die niet op een gebouw, maar op een perceel worden geplaatst, zijn niet altijd meeverzekerd op een gebouwenverzekering.

Wijze van verzekeren

Zonnepanelen worden vaak (mee)verzekerd op een gebouwenverzekering. Zonnepanelen kunnen daarnaast aanvullend verzekerd worden op een afzonderlijke verzekering, een zogenoemde machinebreukverzekering. Hierop kan onder andere productieverlies van zonnepanelen worden meeverzekerd, maar ook schade ontstaan door bijvoorbeeld een fout in de installatie.

Wat kost het om een PV installatie te verzekeren?

Deze vraag is niet met één bedrag of gemiddelde te beantwoorden. De kosten hangen niet alleen af van de omvang van de PV installatie, maar ook van het verzekerd belang. Bij installatie op een leegstaande schuur is het verzekerd belang bijvoorbeeld lager dan bij installatie op bijvoorbeeld een groot datacenter.

Neem in geval van een PV installatie altijd contact op met je verzekeringsadviseur

Is er sprake van een PV installatie op een dak van een bedrijfspand, neem dan altijd contact op met je verzekeringsadviseur. Deze kan in kaart brengen wat wel en niet is verzekerd is en welke voorwaarden en garanties er worden gesteld. Dit verschilt per verzekeraar en per verzekeringsproduct. Het is raadzaam om te overleggen voordat de PV installatie wordt aangelegd, zodat kan worden bepaald welke risico’s op welke wijze kunnen worden verzekerd.

Dit bericht is geplaatst op 27-09-2023