Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Als bestuurder neem je veel beslissingen. Daardoor kun je een fout of een vergissing maken. Met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering ben je verzekerd voor het risico van persoonlijke aansprakelijkheid na een fout van jezelf of een medebestuurder. Zo beschermt een verzekering voor bestuurdersaansprakelijkheid jouw privévermogen.

Iedere bestuurder is (mede) verantwoordelijk voor het doen en laten van zijn medebestuurders. Hierbij staat het privévermogen op het spel. Een bestuursfunctie bij bijvoorbeeld de plaatselijke sportvereniging kan een groot financieel risico met zich meebrengen. Niet alleen de bestuurders lopen risico aansprakelijk gesteld te worden, dit geldt ook voor commissarissen en toezichthouders.

Wat is het nut van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?
Wanneer je met een claim wordt geconfronteerd, dan zal de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering jou begeleiden, nemen ze de (gerechtelijke) procedure uit handen en wordt de schade vergoed. De verzekering biedt ook dekking voor verweerkosten. De kosten van (juridisch) verweer tegen een claim kunnen namelijk hoog oplopen. Want ook al is de claim ongegrond, de bestuurder zal zich toch moeten verweren.

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering of een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren beschermt bestuurders niet. Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afsluiten is niet verplicht.

  • Bescherming privévermogen
  • Verweerkosten meeverzekerd
  • Scherpe premies
  • Hulp bij schade

Wanneer kan een bestuurder aansprakelijk worden gesteld?
Je kunt hierbij denken aan:
• het niet (tijdig) afdragen van sociale verzekeringspremies;
• het niet bijhouden van een behoorlijke administratie en boekhouding;
• het niet behoorlijk vervullen van zijn taak, (mede) leidend tot een faillissement;
• het niet afsluiten van de gebruikelijke verzekeringen;
• het nemen van beslissingen met financiële gevolgen zonder een goede zekerheidsstelling;
• het door een bestuurder niet verstrekken van (de juiste) informatie aan een commissaris of toezichthouder.

Voor wie?
Deze verzekering is zinvol voor:
• Verenigingen
• Stichtingen
• BV’s
• Nv’s
• Verenigingen van Eigenaren

De schade die een derde lijdt door onbehoorlijk bestuur van één van de bestuursleden, kan in beginsel op elk van de bestuursleden worden verhaald.

Voorheen kon een bestuurder zijn bedrijf failliet laten gaan, zonder gevolgen voor zijn privévermogen. Sinds de antimisbruikwetgeving is ingevoerd, kunnen de bestuurders zich niet meer achter de rechtspersoon verschuilen wanneer zij zelf aansprakelijk zijn.

Eigenaren van appartementen zijn van rechtswege lid van de VvE. Anders dan bij andere verenigingen zijn leden van een VvE ieder hoofdelijk aansprakelijk voor schade die door de vereniging (of haar bestuurder) is toegebracht aan derden en ook voor de
schulden van de vereniging. Ook voor een VvE is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering belangrijk. Zij kunnen een verzekering afsluiten waarvan de verzekeringsvoorwaarden op de specifieke eisen van een VvE zijn afgestemd.

Dit is de aansprakelijkheid van de bestuurder ten opzichte van de eigen organisatie. Interne aansprakelijkheid is van toepassing als de rechtspersoon schade heeft geleden doordat een bestuurder zijn taak niet goed heeft vervuld. In geval van faillissement van de rechtspersoon zal de curator namens de rechtspersoon proberen de schade te verhalen op de bestuurders.

De externe aansprakelijkheid speelt ten opzichte van anderen dan de eigen rechtspersoon. Dit zijn bijvoorbeeld:

• Belastingdienst
• Overnamepartners
• Klanten
• Leveranciers
• Curatoren

Het risico van bestuurdersaansprakelijkheid wordt vaak onderschat. In de meeste zaken wordt een schikking overeen gekomen, omdat geen van de partijen gebaat is bij publiciteit.

Voorbeeld 1
De winkeliersvereniging wil extra klanten naar haar winkelstraten trekken. Daarom organiseert zij enkele activiteiten, waaronder het laten optreden van een bekende zanger, het huren van een draaimolen en het tijdelijk plaatsen van een schaatsbaan. De kosten bedragen al met al € 15.000,-. Zodra de nota’s binnenkomen blijkt dat er niet genoeg geld in kas is. De benadeelde zanger en leveranciers spreken de bestuurders aan om alsnog hun openstaande rekeningen betaald te krijgen.

Voorbeeld 2
Op de vergadering van de VvE wordt besloten tot groot onderhoud en het bestuur geeft een aannemer opdracht dit uit te voeren. De aannemer verlangt een aanbetaling. Korte tijd later blijkt de aannemer failliet te zijn verklaard. Dan blijkt dat het bestuur wel de aanbetaling heeft gedaan maar niet vooraf heeft onderzocht hoe de aannemer er financieel voor stond. De appartementseigenaren stellen de bestuursleden persoonlijk aansprakelijk.

Voorbeeld 3
Een BV staat op het punt om bedrijf X over te nemen, maar merkt gelukkig net op tijd dat X op de rand van faillissement balanceert. De BV blaast de overname af, maar de aandeelhouders stellen de bestuurders van de BV aansprakelijk voor de geleden schade. Bij de voorbereiding van de overname waren namelijk aanzienlijke kosten gemaakt die voorkomen hadden kunnen worden als de bestuurders een boekenonderzoek hadden laten uitvoeren.

Voorbeeld 4
Twee bestuursleden van een hockeyvereniging verhuren – zonder medeweten van de andere bestuursleden – het terrein voor het geven van een concert. Het terrein loopt forse schade op en daardoor ontstaat een financiële strop voor de vereniging. Beiden zijn door de vereniging aansprakelijk gesteld.

Voorbeeld 5
Je vergat een verzekeringspremie te betalen, je gaf een toezichthouder niet genoeg informatie of het bedrijf lijdt financiële schade door jouw schuld. Na een fout kun je een schadeclaim krijgen van bijvoorbeeld de overheid, werknemers of klanten.

Wat onder een verzekering valt en wat niet, hangt af van de verzekeraar en de polisvoorwaarden. Lees de polisvoorwaarden dan ook altijd goed door of laat je door ons goed informeren.

Wat is meestal niet verzekerd?

  • Een dwangsom of een boete;
  • Schade die je expres veroorzaakte;
  • Schade door diefstal, fraude of valsheid in geschrifte;
  • Schade aan personen of iemands spullen. Hiervoor heb je een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering nodig;
  • Schade aan het milieu;
  • Schade doordat je misbruik maakte van jouw positie.

Wil je meer weten over deze verzekering of een afspraak maken?

Klik hier