Gewijzigde werkwijze betalingsherinneringen

Bij onze samenwerking met AssuradeurenGilde zijn wij eind vorig jaar overgaan naar een nieuw administratiesysteem. Je hebt al kennis kunnen maken met de nieuwe opmaak van polissen en facturen. Ook de wijze waarop wij je informeren bij een eventuele achterstand in premiebetaling is aangepast. Wij lichten dit hieronder toe.

Betalingstermijn van 30 dagen

Wij sturen een nota voor het betalen van de premie, kosten en, indien van toepassing, assurantiebelasting. Dit bedrag moet uiterlijk binnen 30 dagen worden betaald. Op de nota staat de uiterste betaaldatum. Dit noemen wij de vervaldatum. Afhankelijk van de afspraken die wij hebben gemaakt wordt de premie door middel van automatische afschrijving of door overschrijving voldaan. Lukt het niet om de premie automatisch af te schrijven, dan proberen wij dit binnen de termijn van 30 dagen nog een keer.

Betalingsherinneringen

Als wij de premie niet op tijd ontvangen, dan sturen wij een herinnering. Wij waren gewend om nog vóórdat de betalingstermijn van 30 dagen verstreken was, een brief of e-mailbericht te sturen waarin wij de gevolgen van niet-tijdige betaling uitlegden. Dit was nog geen echte betalingsherinnering maar meer een geheugensteuntje. Dit geheugensteuntje verzenden wij niet meer.

Wij gaan de eerste betalingsherinnering in het vervolg 30 dagen na de vervaldatum versturen. Ontvangen wij de premie daarna niet binnen 14 dagen na dagtekening, dan worden er € 10,- incassokosten in rekening gebracht.

De tweede en laatste betalingsherinnering versturen wij 46 dagen na de vervaldatum. Hebben wij de premie binnen 14 dagen na dagtekening van de tweede herinnering niet ontvangen, dan zal de verzekeraar uw verzekering(en) beëindigen en zal, indien van toepassing, uw dienstverleningsovereenkomst beëindigd worden. Hebt u een motorrijtuigverzekering, dan zal de verzekeraar hiervan melding maken bij het RDW. U voldoet op dat moment niet meer aan uw verzekeringsplicht, hetgeen strafbaar is.

De dekking vervalt

In polisvoorwaarden is geregeld dat bij een betalingsachterstand van meer dan 30 dagen, de verzekeringsdekking vervalt.

Bij het verzenden van de eerste herinnering stellen wij u éénmalig in de gelegenheid om de premie, met behoud van de dekking, binnen 14 dagen na dagtekening, alsnog te voldoen. Indien de volledige betaling niet binnen de genoemde termijn ontvangen is, dan zal de dekking en/of de dienstverlening, voor gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden na de oorspronkelijke vervaldatum, alsnog met ingang van de oorspronkelijke vervaldatum worden opgeschort. Een schade die ontstaat of verergert in deze periode, is niet verzekerd. De dekking wordt hersteld op de dag nadat wij de betaling alsnog hebben ontvangen, mits er nog geen sprake is van beëindiging.

Samen komen we er vaak uit

Zijn er problemen bij het betalen, neem dan contact met ons op. Samen kunnen we de achterstand in kaart brengen en mogelijke oplossingen bespreken. Vaak is het mogelijk om in overleg een betalingsregeling te treffen waarbij, bij naleving, de dekking kan worden behouden.

Dit bericht is geplaatst op 31-03-2021